Zoekgebieden wind

In juni 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor de toegepaste normen voor windparken (3 windturbines of meer).

Op de website van de Helpdesk Wind op Land (een initiatief van de Rijksoverheid) vindt u veelgestelde vragen over deze uitspraak, de gevolgen voor windparken en vragen over normeringen.  

Webinar zoekgebieden wind 

Op dinsdagavond 30 maart 2021 werden inwoners geïnformeerd over de plannen in een digitale bijeenkomst. Het webinar was informatief en ging over wat er nodig is om aan de regionale opgave voor windenergie te kunnen voldoen. De gestelde vragen zijn hieronder terug te lezen.

Regionale Energie Strategie

Wat is de Regionale Energie Strategie?

In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten. Dit is erop gericht om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord is de Regionale Energie Strategie (RES) gestart. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Deze regio’s onderzoeken met elkaar waar en hoe grootschalige duurzame elektriciteit opgewekt kan worden en wat een efficiëntie verdeling is van regionale warmtebronnen.

Gemeente Vijfheerenlanden is onderdeel van Regionale Energiestrategie U16. Hierin zitten de provincie, de 16 Utrechtse gemeenten en 4 waterschappen.

Meer informatie is te vinden op de website Energieregio Utrecht

Wat is het bod van de RES U16?

Het bod van de RES U16 is 1,8 TWh. Ter indicatie: dit staat gelijk aan het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 636.000 huishoudens.

Uit studies is gebleken dat in onze regio ruimte is voor duurzame elektriciteit uit zon en wind en dat er ook ruimte is op het elektriciteitsnet om dit aan te sluiten. Dat is een goede uitgangspositie. We willen maximaal inzetten op zon-op-dak, rekening houdend met randvoorwaarden als kosten, dakconstructies en aansluitmogelijkheden. Onze inschatting is dat dit 0,5 TWh kan opleveren (onder de bij het bod genoemde voorwaarden).

We zien veel initiatieven op duurzame elektriciteit. Ook zien we dat in gemeentelijk beleid voor ruim 1 TWh elektriciteit opgenomen is of wordt. Daar kan in de beleidsontwikkeling en vaststelling weliswaar wat vanaf gaan. Er zal zeker ook meer bij komen. Onder andere van gemeenten die net gestart zijn of nog gaan starten om beleid te ontwikkelen. Ook de regionale bestuurlijke samenwerking op energie ervaren we als goed. We hebben er dan ook vertrouwen in het uitgangspunt dat iedereen meedoet en een bijdrage levert. Met zon-op-dak (0,5 TWh) en vastgesteld beleid en beleid in ontwikkeling lijkt zeker 1 tot 2 TWh haalbaar. Om een beter beeld te krijgen, kijken we ook naar het potentieel voor windturbines en zonnevelden. We zien voor 2030 bijvoorbeeld potentieel voor windturbines, vooral langs infrastructuur, in het bijzonder op geschikte locaties langs de snelwegen (A12, A2, A27 en A28), Amsterdam-Rijnkanaal en spoorlijnen. Daarnaast zien we lokaal kansen voor windturbines bij bedrijventerreinen en in agrarische gebieden. We houden hierbij rekening met technische mogelijkheden en kosten. We hebben aandacht voor clustering om optimaal gebruik te kunnen maken van de netcapaciteit. Circa 70 grote windturbines (5,6 MW) in de U16 lijkt technisch mogelijk voor 2030 binnen deze denkrichtingen en dit zou ca. 1 TWh opleveren. Als 2/3 van deze technisch haalbare windturbines worden gerealiseerd (dus 45 windturbines) dan levert dit ca 0,7 TWh op. Als referentie: op dit moment staan er 16 windturbines in het U16 gebied, verspreid over 5 gemeenten. Veel gemeenten zien mogelijkheden voor 1 of meer veelal grotere zonnevelden of hebben daar al plannen voor. Gezamenlijk lijkt ca 1 TWh aan zon-op-land voor 2030 haalbaar. Met 0,5 TWh zon-op-dak, het potentieel dat we zien voor wind en zonnevelden en rekening houdend met planuitval komen we hiermee tot een bod van 1,8 TWh. Hierbij is rekening gehouden met de huidige netcapaciteit. Tot ca. 3,6 TWh grootschalige opwek is voor 2030 in te passen op het net, maar hoe dichter bij die 3,6 hoe meer leidend de netcapaciteit wordt voor locatiekeuzes. Er is dan weinig ruimte om locaties en verhouding zon/ wind af te wegen. Met een bod van 1,8 TWh zijn er meer varianten mogelijk om af te wegen.

Recent werd bekend dat 'we' in Nederland al bijna aan 35 TWh zitten. Dan hebben we toch geen extra windturbines meer nodig? Aldus Martien Visser, Lector Energietransitie Hanzehogeschool.

Alle biedingen van de 30 RES regio’s samen overschrijden de 35 TWh. Er is door het Nationaal Programma RES nadrukkelijk gevraagd om meer te bieden. De verwachting is dat in de stappen richting realisatie nog veel projecten gaan afvallen.

Wat is het bod van Vijfheerenlanden?

Het bod van gemeente Vijfheerenlanden is 24 MW aan windenergie. De bestaande windturbines van Windpark Autena tellen hierin mee. Dat zijn 3 windturbines van ieder 3 MW. De overige 15 MW wordt ingevuld door 3 windturbines van ongeveer 5 MW. Daarnaast wordt er ook ingezet op grootschalige zonne-energie op daken.

Waarom niet meer dan 3 windturbines?

In het democratisch proces binnen de gemeenteraad is dit bod tot stand gekomen. We zetten als gemeente in op zon-op-dak en 3 windturbines. Samen met de windturbines die we al hebben leveren we als gemeente dan een goede bijdrage.

Waarom alleen maar wind- en zonne-energie?

In het Klimaatakkoord is bij het onderdeel elektriciteit afgesproken dat de RES zich voor 2030 richt op de huidige bewezen en toepasbare technieken, en dat zijn wind- en zonne-energie. Met deze technieken is grote opschaling mogelijk die nodig is voor de doelstellingen van 2030.

Ondertussen worden andere technieken verder onderzocht voor de periode na 2030. We horen bijvoorbeeld steeds meer geluiden over kernenergie en waterstof.

Bij waterstof is het belangrijk om te weten dat waterstof een energiedrager (dus een soort accu) is, en geen energiebron. Er is duurzame energie (bijv. zon of wind) nodig om groene waterstof op te wekken.

Ook kernenergie komt vaker terug. Dit is iets waar op landelijk niveau naar gekeken wordt. Onderzoeken en het vergunningstraject hiervan hebben een lange doorlooptijd. Dit duurt te lang om voor 2030 gerealiseerd te zijn. Daarmee kan het dus nog niet aan de klimaatdoelen van 2030 bijdragen. Ook gaat kernenergie gepaard met hoge kosten waardoor er erg lastig een haalbare businesscase te vinden is.

Het is ook mogelijk dat er nog andere innovaties zullen ontwikkelen in de komende 10 jaar. Die zouden dan na 2030 ook kunnen worden ingezet.

Waarom zetten we niet alle windturbines op zee?

Om voldoende duurzame energie te kunnen produceren heeft Nederland windturbines op zee én op land nodig. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 49 TWh wind op zee + 35 TWh wind en grootschalig zon op land gerealiseerd moet zijn. Onder grootschalig zon op land vallen zowel de grote zoninstallaties op grote daken en zonnevelden. Er is dus zeker ook veel aandacht voor wind op zee.

In hoeverre zijn zonnepanelen op daken van boerderijen en bedrijven een alternatief voor een windturbine?

Om de doelstellingen voor 2030 te halen is inzet op alle terreinen nodig. Zowel zonnepanelen als windturbines dragen bij aan die doelstellingen. Zonnepanelen op grote daken zijn een alternatief voor windturbines. Een gezonde balans tussen zonnepanelen en windturbines is wenselijk. Windturbines leveren constanter elektriciteit door het jaar dan zonnepanelen. Zonnepanelen leveren meer in de zomer en alleen overdag. Een verhouding van grofweg 50/50 is wenselijk om onbalans op het elektriciteitsnetwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is er ook in de winter en ’s nachts productie van duurzame elektriciteit.

Ook is de aansluitbaarheid van zonnepanelen op daken van boerderijen en bedrijven in het buitengebied op het elektriciteitsnetwerk een uitdaging. Het elektriciteitsnetwerk rond boerderijen is vaak niet geschikt om grote hoeveelheden elektriciteit te transporteren naar gebieden waar vraag naar elektriciteit is. Netbeheerder Stedin heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zonnedaken aan te sluiten. 

Besparen is nog duurzamer dan vergroenen (wind / zonne-energie). Kan de opgave van 1.8 TWh ook ingevuld worden door besparing?

In het Klimaatakkoord is besparing nadrukkelijk meegenomen in de doelstellingen. Naast de enorme besparingsopgave blijft er nog steeds de genoemde doelstelling over voor opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit. Zonder deze besparing zijn nog meer windturbines en zonnepanelen nodig.

De drie zoekgebieden voor windturbines

Er zijn in de RES drie zoekgebieden in Vijfheerenlanden voor windturbines aangewezen.

Wordt er één van deze drie gebieden gekozen?

Nee, alle drie de gebieden zijn aangemerkt als zoekgebied. Er kan gekozen worden voor één of voor meerdere locaties. De overige zoekgebieden kunnen in de toekomst nog gebruikt worden.

Volgens dit kaartje zie ik veel meer 'zoekgebieden' dan die drie. Wat is de reden om die andere gebieden uit te sluiten en te beperken tot deze drie zoekgebieden?

Op het kaartje is alleen aangegeven waar bepalingen zijn waardoor windturbines daar niet geplaatst kunnen worden. Daarna wordt gekeken op welke locaties windturbines aangesloten kunnen worden. En we kiezen nu voor locaties die dicht bij de grote snelwegen liggen. Dat zorgt voor minder verstoring in het landelijke gebied.
Hiermee zijn overigens nog niet de overige gebieden uitgesloten. Dit zijn nu de eerste drie zoekgebieden, die in beeld zijn voor de turbines die nodig zijn voor de RES 2030. In de toekomst zou het kunnen zijn dat ook andere gebieden gebruikt worden.

Is de financiële haalbaarheid van de drie gebieden al in kaart gebracht?

Nee, dat is nog niet gedaan, dit volgt in een later stadium door mogelijke initiatiefnemers. Wel is er gekeken naar de mogelijkheid tot aansluiten op het elektriciteitsnet.

Is er voldoende netcapaciteit om windturbines in deze zoekgebieden aan te sluiten?

Ja, er is voldoende netcapaciteit om windturbines aan te sluiten. Stedin heeft hier een analyse voor gemaakt. In alle drie de gebieden zijn de windturbines aan te sluiten.

Het Klimaatakkoord stopt niet na 2030, maar loopt nog door. Netbeheerder Stedin kan in de toekomst eventueel meer aansluitcapaciteit realiseren. Er wordt op regionaal niveau, maar ook tussen netbeheerders onderling, steeds afstemming gezocht over de netcapaciteit.

In de getoonde kaarten lijkt het alsof de gekozen gebieden buiten de aansluit cirkels vallen. Vallen alle drie de zoekgebieden wel binnen de aansluitcirkels?

Ja, deze vallen alle drie binnen de cirkels. Een eventuele aansluiting is dus mogelijk.

Zijn er in de analyse van Stedin ook andere gebieden onderzocht in Vijfheerenlanden?

Nee, Stedin heeft gekeken naar de gebieden die zijn aangemerkt als zoekgebied. Dit zijn locaties die binnen de ruimtelijke kaders van de RES vallen.

Wat gebeurt er als er veel tegenstand is tegen de zoekgebieden?

De gemeente vindt het heel belangrijk om de verschillende meningen in Vijfheerenlanden op te halen en hier over in gesprek te gaan.

Juist hierom vindt de wethouder het belangrijk om goed te polsen hoe inwoners over diverse plannen denken. De opgehaalde informatie zal ook uiteindelijk bij de gemeenteraad terechtkomen zodat zij bij besluitvorming een goede afweging kunnen maken.

Wat als na verdere analyse blijkt dat er geen zoekgebieden overblijven: worden dan de criteria versoepeld of bieden we dan geen wind in het RES-proces?

In dat geval moeten we ons daar opnieuw in verdiepen en dit gaan onderzoeken. Hier gaan we dan opnieuw het gesprek over aan. Uiteraard moeten we blijven voldoen aan de wet- en regelgeving en gaan we uit van een goede ruimtelijke ordening.

Is langs de snelwegen of kanalen verplicht of kan de gemeente zelf afwijken?

Dit is geen wettelijke verplichting. Vanuit de ruimtelijke analyses, over de afgelopen jaren en van de RES, is dit als logische plek aangewezen. Ook sluit dit aan bij de uitgangspunten van de landschapsvisie van de gemeente Vijfheerenlanden.

Windturbines

Hoe hoog is een windturbine?

Er zijn verschillende windturbines, met verschillende hoogtes. Een grote gangbare windturbine, van 5,6 MW, heeft een tiphoogte van circa 240 – 250 meter. De techniek ontwikkelt zich. Zo staan er in de Noordoostpolder turbines van 7,5 MW en een tiphoogte van 198,5 meter

Wat is het verschil tussen de hoogte van de bestaande en de nieuwe windturbine van 5,6 MW?

De ashoogte van de windturbines in Autena is 100 meter. De tiphoogte is 165 meter. Er zijn opbrengstverschillen per soort turbine. Volgens de NWEA zijn vuistregels:

2x grotere wieken = 4x meer opbrengst

Afstand tussen turbines is 5x rotordiameter bij 5x rotordiameter

Fysiek ruimtegebruik per moderne windturbine is ongeveer 1000 m2

Hoe hoog zijn kleine windturbines die bij een boerderij geplaatst mogen worden?

In het grootste deel van het landelijke gebied van Vijfheerenlanden zijn in de bestemmingsplannen regelingen opgenomen voor kleine windturbines bij (agrarische) bedrijven. Afhankelijk van de locatie kan een windturbine 20 meter ashoogte of 25 meter bouwhoogte krijgen.

Wanneer moeten de vergunningen voor de windturbines verleend zijn?

De vergunningen moeten uiterlijk 1 januari 2025 verleend zijn, zodat de windturbines en zonnepanelen uiterlijk in 2030 duurzame energie leveren. De precieze planning is afhankelijk van wanneer initiatieven gestart worden. De bestemmingsplannen, tegen die tijd omgevingsplannen genoemd, gaan daarvoor dus in procedure. In 2025 is dus definitief duidelijk hoe de regio U16 en gemeente Vijfheerenlanden de opgave gaat invullen.

Wanneer wordt de m.e.r. gedaan?

Bij de realisatie van windturbines kan het een wettelijke verplichting zijn om een m.e.r. procedure uit te voeren als onderdeel van de vergunningprocedure. Zoals aangegeven zullen vergunningen voor 2025 verleend moeten zijn voor de windturbines die bijdragen aan het bod van de RES 1.0.

Waarom wordt een plan-m.e.r. uitgevoerd als onderdeel van de Omgevingsvisie?

De gemeenteraad wil naast de 3 zoeklocaties Autena, Zijderveld en Lexmond ook de 11 overige zoekgebieden uit het rapport van bureau Over Morgen, via een plan m.e.r.  onderzoeken. Om hieraan uitvoering te geven, is aansluiting gezocht bij het proces van de omgevingsvisie. Hierdoor wordt de plan m.e.r. voor de omgevingsvisie (plan o.e.r. genoemd: omgevingsvisie effect rapportage) verbreed met een onderdeel voor de 14 (11 plus 3) potentiële zoeklocaties voor windenergie. Daarbij worden ook kleinschalige windturbines meegenomen, zodat ook daarvan de globale milieueffecten duidelijk worden en een goede afweging kan worden gemaakt.

Als start van de plan m.e.r is een notitie geschreven waarin het waarom, de eventuele alternatieven en de milieuaspecten worden beschreven. Zaken als hoeveel mensen last kunnen krijgen van slagschaduw of geluidshinder, waaruit die hinder dan bestaat, maar ook natuurwaarden als vogelvliegroutes en vleermuizen komen in deze eerste rapportage aan bod. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt de komende weken ter inzage als eerste stap van de participatie. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen op de NRD een zienswijze indienen. Zo krijgen zij de mogelijkheid van inspraak over de aspecten die wij in deze eerste analyse zullen meenemen.

De resultaten van de technische analyse van de plan m.e.r worden medio maart 2022 verwacht. We hebben dan een beter beeld van de effecten waarop we verdieping zouden wensen. Deze resultaten vormen de basis voor participatie op het vervolgproces. Bij dit participatietraject vragen we inwoners om te kijken naar de weging van aspecten die in de verdere afweging een plek krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geluid, slagschaduw, gezondheidsaspecten of natuur. Met de kennis vanuit de technische analyse en het participatietraject kunnen dan aanvullende kaders worden vormgegeven.

Denkt de gemeente na over de effecten van windturbines op de volksgezondheid en hoe worden die meegenomen in de keuze?

De gemeente vindt dit een belangrijk onderwerp. Dit is ook een thema waar op landelijk niveau veel aandacht voor is. We zien dat er meerdere experts zijn die elkaar momenteel tegenspreken. We houden de wettelijke kaders aan, hanteren de richtlijnen van de overheid en volgen de adviezen van de overheid, maar houden ook nauwlettend de ontwikkelingen van onder andere het RIVM op dit gebied in de gaten.

Daarnaast kan de gemeente, indien zij dit wenselijk vindt, daar eventueel bovenwettelijk verdere voorwaarden aan stellen. Dit is een afweging die gaat landen in de besluitvorming door de raad.

In hoeverre kijkt de gemeente naar de totaliteit van factoren in de omgeving? Bijvoorbeeld de combinatie zendmast, (verbreding van de) snelweg en windturbine.

We vinden het belangrijk om hier in de gesprekken voldoende aandacht aan te besteden. We gaan nu nader het gesprek aan over de zoekgebieden. Dit is een vraagstuk wat bij de keuze van de zoekgebieden terug zal komen, onder meer in de m.e.r. procedure. Dus vragen rondom verkeershinder, fijnstof en geluidshinder en/of trillinghinder zijn een onderdeel van de nadere analyse richting ontwikkeling van windturbines. Het is belangrijk om nu de zorgen die er nu zijn alvast te horen.

Hoe zit het nu met de berekening tiphoogte en afstand tot woningen? Is 500 meter afstand wel genoeg?

Deze afstand tot woningen is vooral relevant voor de geluidshinder en slagschaduw. Voor de slagschaduw kan een stilstandvoorziening opgenomen worden in de windturbine. De turbine wordt dan even stil gezet als de zon voor schaduw zorgt op een pand of plek. Voor geluid geldt een bovengrens van 47 dB op de gevel van de woning als gemiddeld geluidsniveau over een heel jaar. ’s Nachts mag dit niet meer dan 41 dB zijn. Kijk voor meer informatie op Welke regels gelden er voor windmolens vlakbij een woonwijk. De afstand is dus afhankelijk van het type turbine en de geluidsproductie.

Zijn windturbines wel veilig?

Elke windturbine in Nederland moet gecertificeerd zijn en is daarmee uitgebreid gecontroleerd op verschillende risico’s. Wettelijk zijn er eisen over de minimale afstand van een windturbine tot een woning, andere gebouwen en wegen.

Veiligheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een windturbine. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met kans op ijsvorming op de wieken. Zolang de wieken draaien kan er geen ijsvorming optreden. Voordat de wieken weer gaan draaien, wordt gezorgd dat ze ijsvrij zijn. Maar zo zijn er veel voorbeelden te noemen. Bij harde wind zetten windmolens zich zelf stil. Ook als er sensoren zijn die bijvoorbeeld een onbalans registreren wordt een windmolen automatisch stil gezet. Eveneens is er een automatisch blussysteem aanwezig en wordt bij oververhitting de windmolen weer automatisch stilgezet.

Waarom staan windturbines soms stil?

Windturbines draaien niet altijd. Dat kan komen door een storing, onderhoud, te weinig of te veel wind of een bepaalde slagschaduw over woningen/bedrijven. Het kan ook zijn  om een diersoort te beschermen zoals trekvogels in een bepaalde periode. Windturbines kunnen uitgerust worden met een stilstandvoorziening om dit praktisch mogelijk te maken. Maar ook om overlast van geluidsoverlast of slagschaduw voor direct omwonenden te verminderen kunnen de windturbines automatisch worden stilgezet.

Natura 2000-gebied Zouweboezem heeft de grootste kolonie purperreigers van NW Europa. Vogels die een hoog risico lopen op aanvaring met windturbines (windturbine risicokaart; vogelbescherming). Rondom dit gebied zijn dagelijks heel veel voedselvluchten. Wordt dit meegenomen?

De zoekgebieden voor windturbines vallen buiten Natura2000 gebieden omdat we natuur belangrijk vinden en willen beschermen. Er kan sprake zijn van invloeden van buiten die gebieden. Als de purperreiger zich veel buiten het gebied beweegt en de kansen op aanvaring te groot zijn, kan dat belemmerend zijn voor de ontwikkeling van windturbines. Dit wordt in een verdiepende analyse onderzocht.

Hoe zit het met de levensduur en kosten voor opruiming van windturbines?

Windturbines hebben een levensduur van ruim 25 jaar. Kosten voor opruiming worden meegenomen in de businesscase en liggen dus bij de ontwikkelaar.

Kunnen we snelwegen overkappen met zonnepanelen?

Rijkswaterstaat zoekt momenteel naar mogelijkheden voor windturbines en zonnevelden op haar gronden. Daarvoor is het programma OER opgericht: Opwekking Energie Rijksgronden. Vanuit dat programma wordt actief naar kansen gezocht op en langs snelwegen. Geluidsschermen zitten ook in deze analyse. Overkappen van de snelweg heeft wel gevolgen voor de veiligheid van de infrastructuur. Al snel komen regels rondom tunnelveiligheid of vragen rondom de luchtkwaliteit naar voren. Dit lijkt nog erg lastig te zijn, maar wordt door Rijkswaterstaat wel bekeken.

Hoe ziet het proces eruit?

Wat heb ik als inwoner aan een windturbine?

Een windturbine produceert duurzame elektriciteit. Inwoners kunnen hier eventueel stroom afnemen. Maar de realisatie van windturbines kan nog meer opleveren. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld van de initiatiefnemer vragen om inwoners actief te betrekken in de planontwikkeling.

Er zijn ook mogelijkheden om financieel mee te participeren, bijvoorbeeld door mede-eigenaarschap via een coöperatie, via aandelen of certificaten. Ook kan gekozen worden voor een omgevingsfonds. Een deel van de opbrengsten komt dan ten goede aan versterking van het omliggende gebied.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de gesprekken?

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar duurzaam@vijfheerenlanden.nl

Er zijn nu circa 80 deelnemers bij deze bijeenkomst. Hoe worden andere inwoners betrokken. Na de zomer een voorlichtingsbijeenkomsten?

Het webinar op 30 maart 2021 was de eerste bijeenkomst dit jaar in dit participatieproces, maar zoals aangegeven zijn er de afgelopen jaren al diverse bijeenkomsten georganiseerd. En er volgen meer stappen. Die kunt u op de pagina Regionale Energiestrategie vinden. 

Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd over wat er blijkt te spelen onder de bevolking?

Tijdens het participatietraject wordt de raad geïnformeerd en na afronding daarvan worden de resultaten aan de Raad voorgelegd. Bovendien wordt de gemeenteraad gewezen op de publicatie van deze vragen en zal deze vragen- en antwoordenlijst worden aangevuld met vragen die later in het participatieproces nog worden gesteld.

Kunnen we zien wat er naar de gemeenteraad gaat?

Zodra de stukken behandeld worden in de gemeenteraad, kunt u die inzien op de kalender van de gemeenteraadsvergaderingen . Daarna blijven de stukken toegankelijk.

Gaat Vijfheerenlanden ook stimuleren dat inwoners mee kunnen investeren in deze projecten?

Het nationale streven vanuit het Klimaatakkoord is 50% participatie bij windturbines en zonnevelden. De gemeente Vijfheerenlanden wil hierbij aansluiten. We gaan op zoek naar manieren om dat voor u te regelen.  Bij een energiecoöperatie uit de regio is 100% participatie theoretisch mogelijk.

Om wat voor bedragen gaat het bij financiële participatie?

Dat verschilt per project, dit wordt verder duidelijk in de uitwerking. De gemeente kan hier voorwaarden voor initiatiefnemers voor opnemen. Maar ter indicatie: deelname kan vaak al vanaf een paar honderd euro.

Zal de waarde van woningen in de omgeving van windturbines dalen?

Soms is sprake van een lagere verkoopwaarde van woningen nabij windparken, soms is er nauwelijks effect, of alleen een tijdelijke waardedaling zolang er nog geen duidelijkheid is of het windpark er komt. Hiervoor is een planschaderegeling.

Wat zijn de mogelijkheden voor bewoners als je bezwaar hebt tegen de windturbines?

Dit begint bij het kenbaar maken van argumenten tegen de initiatieven tijdens dit participatieproces. Bij concretere planvorming geldt uiteraard het formele traject van het maken van bezwaar en beroep.

Geeft de gemeente subsidie aan organisaties van inwoners om externe deskundigen in te schakelen?

Inwoners kunnen altijd contact opnemen met de gemeente om een verzoek in te dienen om hen te helpen bij het onderzoeken van bepaalde duurzame initiatieven. Afhankelijk van de lokale specifieke behoefte, de context en de mogelijkheden kunnen we overleggen wat de gemeente hierin kan betekenen.

Hoe voorkomen jullie dat participatie als splijtzwam gaat werken in een gemeenschap, zoals in Culemborg? Sommigen gaan voor het geld, anderen voor behoud leefomgeving?

Waar er verschillen van mening zijn, is het de uitdaging om met elkaar in gesprek te blijven. Daar hopen we met dit traject in ieder geval een goede eerste aanzet voor te maken. Om te kijken wat er verder nog nodig is zodat dit niet gaat gebeuren, zullen we samen met alle belanghebbenden het gesprek open en transparant aangaan.

hoe zien jullie het dringende advies van het college van Rijksbouwmeesters om windenergie alleen op zee op te wekken, veel efficiënter en goedkoper, en slechts enkele zeer grote windparken op land, zoals op de Maasvlakte?

Er wordt al stevig ingezet op wind op zee (49 TWh op zee en 35 TWh op land). De beschikbare duurzame elektriciteit die op zee wordt opgewekt zal aan land eerst gebruikt worden door de grote industrieën langs de kust en de Randstad. Het is niet aannemelijk dat deze energie naar de uithoeken van het land wordt vervoerd. Energieopwekking dicht bij de vraag is in dat geval aantrekkelijker en betaalbaarder. Ook is er groot rendementsverlies, wanneer elektriciteit over grote afstanden getransporteerd wordt.

Zijn er veel klachten over Windpark Autena?

Sinds de plaatsing in 2017 zijn er 18 klachten ontvangen. Eneco heeft de klachten beoordeeld en afgehandeld. De meeste klachten (17) gingen over slagschaduw en geluidsoverlast (1).

Door anders inregelen van de windturbines of door ze heel even stil te zetten zijn de slagschaduwklachten afgehandeld.

Vragen uit de gespreksrondes

Hoe zijn de zoeklocaties tot stand gekomen?

Er is op de kaart van Vijfheerenlanden gekeken naar wettelijke normeringen en belemmeringen. Denk aan stiltegebieden, omwonenden, natuur, infrastructuur, aansluitbaarheid op het energienet, en nog veel meer. Als al deze factoren op de kaart worden weergegeven als beperking, dan blijven deze drie locaties over waar windturbines technisch en wettelijk mogelijk zijn. Daarbij plaatsen we windturbines het liefst langs infrastructuur (wegennet) om het gebied optisch en qua geluid minder te belasten. Zie voor nadere uitleg het VHL-plein van 18 februari 2021

Als er een windturbine bij windpark Autena komt, wordt deze dan even hoog?

Ja, als er een turbine bij komt, dan zorgen we dat deze een vergelijkbare hoogte heeft.

Waarom is géén windturbines plaatsen, gezien de weinige ruimte in onze gemeente, niet een logische keuze?

Vijfheerenlanden heeft in de Ontwerp RES een bod gedaan van 3 windturbines en grootschalig zon op dak. De 3 windturbines liggen daarmee vast. De zoeklocaties zijn nog in onderzoek.

Hoe zit het met landelijke verdeling zoekgebieden, Provincie Utrecht is vrij dichtbevolkt waardoor een windmolen meer "overlast" geeft dan in een dunner bevolkte provincie?

Elke RES-regio doet een eigen bod. Alle regio’s samen worden op elkaar afgestemd en voldoen samen aan de landelijke doelen. Er zijn evenwel RES-regio’s die meer opwekken dan ze verbruiken en RES-regio’s die minder opwekken dan ze verbruiken.

Is er nagedacht om de reclamezuilen bij Vianen om te bouwen naar een molen met integratie van reclamezuil? de plaats wordt nu al gebruikt.

Nee, daar is nog niet over nagedacht. Dank voor de suggestie!

Is het voor de uiteindelijke keuze ook nog belangrijk hóeveel mensen er hinder van gaan ondervinden?

Dat is zeker een punt om rekening mee te houden in vervolgonderzoeken. In de totstandkoming van de zoeklocaties is gekeken naar het aantal woningen in de omgeving. Daarom is er geen zoeklocatie op kleine afstand van een woonkern.

Zijn er voor alle zoekgebieden initiatiefnemers die het ook willen ontwikkelen?

Ja, voor alle drie de zoekgebieden hebben zich initiatiefnemers gemeld.

Bij Zijderveld blijven wij de kerosineleiding een heel groot gevaar vinden. Tegenwoordig steeds vaker storm(en), dus dan wordt dat risico toch ook steeds groter?

Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over windmolens en gezondheid.

Kunt u toelichten of er ook in de omgeving van Leerdam gekeken is naar windmolens?

In de omgeving van Leerdam is wel gekeken naar mogelijkheden voor windturbines. Er is geen geschikt zoekgebied gevonden.

Is de afstand van mogelijke windmolens bij Lexmond niet te dicht op Natura 2000 Gebied Zouweboezem?

Het zoekgebied ligt op voldoende afstand. In nadere onderzoeken wordt de relatie met het natuurgebied verder bekeken.

Vanuit diverse ervaringen is er een position paper opgesteld waarin 12 punten worden aan gedragen om de normen voor grote windturbines aan te scherpen. bent u op de hoogte van deze paper? Position paper windalarm heet het.

We hebben kennis genomen van het Position paper Windalarm. Wij volgen uiteraard de ontwikkelingen op dit gebied.

Eerder is ook als alternatief voor gebied Zouweboezem Lexmond het gebied langs het kanaal genoemd. Als enig argument is toen bij het webinar alleen een grotere afstand tot snelweg genoemd. Er zouden toch meer alternatieven mogelijke moeten zijn. Is er binnen de U16 ruimte om de molens van Vijfheerenlanden te plaatsen?

Nee, elke gemeente neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en levert haar eigen aandeel binnen de RES-regio.

Waarom zetten we de waterkrachtcentrale in de Stuw Hagestein niet in?

Deze waterkrachtcentrale levert slechts maximaal 3 Megawatt op. Er wordt wel naar gekeken, maar het is lastig om 90 cm verval te creëren die nodig is voor waterkracht. Daarnaast speelt de getijdewerking een grote rol, net als mogelijke vissterfte.

Kunnen er ook windturbines in de bermen van snelwegen komen?

Langs de snelwegen in bermen worden het te kleine windturbines. We houden wel de technieken in de gaten. Rijkswaterstaat gaat hier over en hebben een programma opgesteld om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken (programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER))