Resultaten enquête Tienhoven aan de Lek

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (75%), groene omgeving (56%) en omzien naar elkaar (38%).
 • Woorden die bij Tienhoven a/d Lek horen zijn rustig (50%), gemoedelijk (44%), gewoon (37%) en veilig (31%).
 • Waar respondenten het trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de rust, het groene landschap en de saamhorigheid. Ook benoemd wordt dat de bewoners bijdragen aan de leefbaarheid. Ze proberen met elkaar de winkels en verenigingen in stand te houden.

Wonen

 • 50% van de respondenten wil niet verhuizen. Van de bewoners die willen verhuizen, wil de helft in de gemeente Vijfheerenlanden blijven.
 • 87% wil dat er meer verschillende typen woningen gebouwd worden in Tienhoven a/d Lek. Ook vindt de meerderheid dat er in het buitengebied gebouwd moet worden (67%), (oude) woningen/gebouwen binnen Tienhoven a/d Lek gesloopt moeten worden voor nieuwbouw (60%) en dan er in Leerdam en Vianen compact gebouwd moet worden in de bebouwde kom, met meer hoogbouw en daardoor meer ruimte voor openbaar groen en voorzieningen (67%).
 • Bouwen voor de eigen bewoners van Tienhoven a/d Lek zelf (71%) wordt het meest genoemd als ontwikkeling waarop moet worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen. Gevolgd door initiatieven van bewoners voor het bouwen van woningen ondersteunen (50%) en klimaatneutraal wonen (43%).

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: meer seniorenwoningen (57%), meer ontmoetingsplekken (37%) en de toegankelijkheid van gebouwen en straten verbeteren (29%).
 • Voor jongeren: betere OV-verbinding (71%), meer ontmoetingsplekken(43%) en veilige fietspaden (29%).

Werken

 • De grootste groep respondenten (38%) werken buiten de gemeente Vijfheerenlanden, maar binnen de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een kwart werkt buiten Tienhoven a/d lek maar binnen Vijfheerenlanden. Nog eens een kwart werkt buiten de regio. De overige respondenten werken thuis (13%).
 • Een kwart van de respondenten zou deels thuis en deels op kantoor willen werken. De overige respondenten heeft geen mogelijkheid om thuis te werken (75%).

Mobiliteit

 • Op gebied van mobiliteit geeft een meerderheid aan nieuwe locaties autoluw te willen inrichten (57%), voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooter ‘s/auto’s (71%), meer ruimte voor fietsen en wandelen (77%) en een beter OV-verbinding (100%) te willen.
 • 87% wil niet dat huidige parkeerplekken vervangen worden door meer groen.
 • Over vervoer op aanvraag, in plaats van bussen met een vaste dienstregeling, zijn de meningen verdeeld.

Groen en landschap

 • De meest genoemde aspecten waar de gemeente op moet inzetten wat betreft groen zijn het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (57%), meer groen voor kinderen om te spelen (50%) en meer gras in plaats van stenen waar mogelijk (43%).
 • Respondenten geven met name aan dat betere fiets- en wandelpaden in de omgeving (50%) en uitgezette wandelroutes, zoals klompenpaden (50%) kunnen bijdragen om meer buiten te bewegen.

Toerisme

 • De respondenten hebben geen uitgesproken mening over de wenselijkheid van meer of minder bezoekers/toeristen. Wel vindt 86% dat stiltegebieden echt stil moeten blijven. Ook heeft de meerderheid (71%) liever alleen individuele bezoekers, en geen grote groepen.
 • Het verbeteren van het openbaar vervoer (71%) en fietspaden (50%), zodat bezoekers minder met de auto komen, kan overlast beperken. Ook het toevoegen van parkeerplaatsen (toeristische overstappunten) buiten de centra (43%) wordt veel genoemd.