Resultaten enquête Oosterwijk

Identiteit

 • De meest genoemde kernwaarden zijn: rust en ruimte (80%), groene omgeving (80%) en omzien naar elkaar (40%).
 • Woorden die bij Oosterwijk horen zijn gemoedelijk (60%), rustig (60%) en pittoresk (60%).
 • Waar respondenten het meest trots op zijn (vrij invoerveld), zijn de mooie groene omgeving, de sociale betrokkenheid, het ons-kent-ons en de rust.

Wonen

 • 60% van de respondenten wil niet verhuizen.
 • Voor de uitbreiding van Oosterwijk kiest 60% de respondenten voor het bouwen op open plekken binnen de bebouwde kom van het dorp, het slopen van (oude) woningen of andere gebouwen voor nieuwbouw en het bouwen van meer verschillende typen woningen.
 • Alle respondenten willen niet dat er meer gebouwd wordt in het buitengebied van Oosterwijk.
 • Klimaatneutraal wonen wordt het meeste genoemd (40%) als ontwikkelingen waarop  moeten worden ingezet bij nieuw te bouwen woningen.
 • Respondenten benoemen in het open invulveld dat er niet meer gebouwd moet worden in Oosterwijk. Deze omgeving is een beschermd dorpsgezicht; dat moet in stand gehouden worden. Meer woningen en bedrijvigheid past hier niet.

Voorzieningen (top 3)

 • Voor ouderen: een buurtbus (40%). Ook benoemde 40% dat er al genoeg is voor ouderen.
 • Voor jongeren: een autoluwe woonwijk (60%). Een aantal respondenten benoemen (in het vrije invulveld) dat de maximum snelheid voor verkeer (op de dijken) verminderd moet worden.

Werken

 • Twee derde van de respondenten werkt thuis. De overige respondenten werken buiten de gemeente, maar binnen de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
 • Eén derde van de respondenten geeft aan voornamelijk thuis te willen werken.

Mobiliteit

 • De meerderheid is voorstander van het autoluw inrichten van het dorpscentrum (60%) en nieuwe woonlocaties (60%), meer investeren in fietspaden (60%) en een betere OV-verbinding (60%).
 • Daarnaast zijn alle respondenten het eens met het verschaffen van voldoende voorzieningen voor elektrische deelscooters/auto’s bij en het bieden van meer ruimte voor fietsen en wandelen in nieuwe woonlocaties.

Groen en landschap

 • Inzetten op het groen in het buitengebied (80%), het planten van meer bomen (60%) en het motiveren van inwoners om de eigen tuin te vergroenen (40%) worden het meest genoemd als het gaat de groenvoorziening.
 • Respondenten benoemen (in het vrije invulveld) dat vriendelijker maken van de dijken voor wandelaars en fietsers, bijvoorbeeld door een snelheidsbeperking van maximaal 40 km/u kan bijdragen aan het motiveren van bewoners om vaker naar buiten te gaan om te bewegen. Daarnaast, Vijfheerenlanden bezit veel mooi water, maar erin komen met een kano, sloep of zeilbootje is een uitdaging.
 • Volgens 60% dragen uitgezette wandelroutes, zoals klompenpaden, bij aan het motiveren van bewoners om vaker naar buiten te gaan om te bewegen.

Toerisme

 • 40% wil meer inzet op toeristische promotie, maar 40% voorziet ook overlast in het dorp door een toename van bezoekers. 60% verwelkomt wel individuele bezoekers, maar heeft liever geen grote groepen.
 • 80% vindt dat de stiltegebieden echt stil moeten blijven.
 • Inzetten op het verbeteren van fietspaden (60%) en het toevoegen van parkeerplaatsen binnen de centra (40%) worden het meest genoemd als het gaat om het verminderen van overlast door bezoekers.