30
nov
Regionale Energiestrategie (RES)

Regionale Energiestrategie (RES)

De gemeenteraad heeft met het besluit van 30 september 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 U16 vastgesteld. Ook heeft dit besluit richting gegeven aan het vervolg hierop. De raad heeft u een duidelijk kader gegeven voor de opwek van energie in onze gemeente:

Een vastgestelde RES 1.0 U16.

Uitvoering geven aan de RES 1.0.

Opwekken in regioverband van 1,8 TWh.

Opwekken met grootschalig wind en zon op dak (dit vloeit voort uit het kader om geen grootschalige zonneweides op agrarische gronden in de gemeente te willen faciliteren en het kader van de RES-opdracht ).

Ook kijken naar kleinschalige oplossingen voor zowel wind als zon (opgenomen in uw eigen besluit).

Vergunningen zijn verleend voor 2025.

Streefgetal voor eigen opwek is 0,072 TWh.

Om aan dit besluit en de daarmee vastgestelde kaders uitvoering te geven, is het nodig dat wij een aantal stappen doorlopen.

De gemeenteraad wil naast de 3 zoeklocaties Autena, Zijderveld en Lexmond ook de 11 overige zoekgebieden uit het rapport van bureau Over Morgen, via een plan m.e.r. willen onderzoeken. Om hieraan uitvoering te geven, is aansluiting gezocht bij het proces van de omgevingsvisie. Hierdoor wordt de plan m.e.r. voor de omgevingsvisie verbreed met een onderdeel voor de 14 (11 plus 3) potentiële zoeklocaties voor windenergie. Daarbij worden ook kleinschalige windturbines meegenomen, zodat ook daarvan de globale milieueffecten duidelijk worden en een goede afweging kan worden gemaakt.

Als start van de plan m.e.r wordt een notitie geschreven waarin het waarom, de eventuele alternatieven en de milieuaspecten worden beschreven. Zaken als hoeveel mensen last kunnen krijgen van slagschaduw of geluidshinder, waaruit die hinder dan bestaat, maar ook natuurwaarden als vogelvliegroutes en vleermuizen komen in deze eerste rapportage aan bod. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau(NRD) wordt ter inzage gelegd als eerste stap van de participatie. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen op de NRD een zienswijze indienen. Zo krijgen zij de mogelijkheid van inspraak over de aspecten die wij in deze eerste analyse zullen meenemen.

De resultaten van de technische analyse van de plan m.e.r worden medio maart 2022 verwacht. We hebben dan een beter beeld van de effecten waarop we verdieping zouden wensen. Deze resultaten vormen de basis voor participatie op het vervolgproces. Bij dit participatietraject vragen we inwoners om te kijken naar de weging van aspecten die in de verdere afweging een plek krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geluid, slagschaduw, gezondheidsaspecten of natuur. Met de kennis vanuit de technische analyse en het participatietraject kunnen dan aanvullende kaders worden vormgegeven.

Voor de zomer van 2022 wordt aan de nieuwe gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de verdere invulling van duurzame opwek. Een beleidskader duurzame opwek via zon en wind (energiebeleid) wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De technische analyse vanuit de plan m.e.r. en de uitkomsten van de procesparticipatie dienen daarvoor als basis. In het vervolgtraject voert de ontwikkelaar een uitgebreide m.e.r. (project m.e.r.) uit, op basis van criteria van de gemeente. De nieuwe raad kan dan ook de te hanteren normeringen zo nodig aanscherpen en/of hieraan nadere voorwaarden stellen.Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!