18
mrt
Samenhangend duurzaamheidsbeleidsplan

Samenhangend duurzaamheidsbeleidsplan

De gemeenteraad heeft het samenhangend duurzaamheidsbeleidsplan vastgesteld. Een plan dat samen met jouw inbreng samengesteld is. Met dit plan bieden we een kader en geven we richting voor de diverse activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Dit biedt een fundering voor drie pijlers: ‘Energie en verantwoord’, ‘Circulair en schoon’ en ‘Klimaatrobuust en biodivers’.

Energie en verantwoord

CO2-neutraal betekent dat we per saldo geen CO2 uitstoten. Dit kunnen we bereiken door een combinatie van energiebesparing, opwek van duurzame energie en compensatie van onze CO2-uitstoot. Zo gaan we klimaatverandering tegen en zorgen we ervoor dat iedereen, nu en in de toekomst, beschikt over voldoende schone energie. Door verantwoord te ondernemen versterken we onze concurrentiepositie, verhogen we het kennisniveau en gaan we bewust om met onze mensen, grondstoffen en het ecosysteem.

Circulair en schoon

Onze grondstoffen raken op. Dat het bewust omgaan met onze spullen, verpakkingen en voedsel nog geen gemeengoed is, blijkt wel uit de krantenkoppen. Uit informatie van Milieucentraal.nl blijkt dat we jaarlijks ruim 34 kilo eten ongebruikt in de afvalbak gooien. Bovendien zijn onze verpakkingen de bron van de plastic soup in onze oceanen en wat te denken van de luchtverontreiniging door het vervoer van al onze grondstoffen en materialen?

In onze gemeente (als ook landelijk) kennen we nog steeds veel lineaire productieprocessen. Dat betekent dat er nog steeds veel grondstoffen met het restafval verdwijnen. Om zorgvuldiger met deze grondstoffen en reststromen om te gaan worden verschillende initiatieven genomen.

Klimaatrobuust en biodivers

We zien de laatste jaren al meer periodes met droogte of extreme neerslag, dit vraagt aanpassingen in het vergroenen van zowel de bebouwde omgeving als in het landelijk gedeelte van onze gemeente. Kijken we naar de biodiversiteit dan wijzen landelijke data uit dat de bij met uitsterven wordt bedreigd en het aantal insecten(soorten) dramatisch afneemt. Het uitsterven van de bij en andere bestuivende insecten kan vergaande consequenties hebben voor onze voedselvoorziening. Wij willen ook in de toekomst een veilig en leefbaar Vijfheerenlanden en gaan daarom voor klimaatrobuust en herstel van de  biodiversiteit.

In de uitwerking van deze drie pijlers kijken we steeds wat de gemeente vanuit haar voorbeeldrol kan doen en wat we samen met inwoners, bedrijven en partners kunnen oppakken. Want ‘alleen kom je ergens maar samen kom je verder.’ Denk bijvoorbeeld landelijke, provinciale en regionale deelname aan het Klimaatakkoord, het regionaal bod duurzame energie (via de Regionale Energiestrategie, hierna: RES), de Transitievisie Warmte, het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (DPRA), de versnelling voor de klimaatadaptatie en bodemdaling in de regio A5H (welke wordt uitgewerkt in een Regionale Adaptatie Strategie) en landelijke circulaire doelstellingen.

Lees hier het Samenhangend Duurzaamheidsbeleidsplan.Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!